ΕΓΓΡΑΦΗ

Πολιτική επιστροφών

Η ιστοσελίδα “schoolhub.gr” (εφεξής “η ιστοσελίδα”) δεν προβλέπει τη δυνατότητα επιστροφής χρημάτων για τις υπηρεσίες που προσφέρονται προς χρήση, μέσω αυτής.

Όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας παρέχονται “ως έχουν”, χωρίς καμία συνοδευτική εγγύηση. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας αποδέχονται πλήρως την ευθύνη για την αγορά και χρήση μίας υπηρεσίας μέσω της ιστοσελίδας. Με την αγορά μίας υπηρεσίας, οι επισκέπτες αποδέχονται ότι έχουν ενημερωθεί για την ισχύουσα Πολιτική Επιστροφών.

Αναβάθμιση υπηρεσίας

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας έχουν τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν μία υπηρεσία, μέχρι τη λήξη της διάρκειας παροχής της υπηρεσίας. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν επεκτείνεται η αρχική χρονική διάρκεια της υπηρεσίας. Με την αγορά μίας αναβαθμισμενης υπηρεσίας, οι επισκέπτες αποδέχονται ότι έχουν ενημερωθεί για την ισχύουσα Πολιτική Επιστροφών.

Μετατροπή υπηρεσίας

Μετατροπή της υπηρεσίας μπορεί να γίνει κατά την ανανέωση χρήσης της υπηρεσίας με την χρονική διάρκεια που θα επιλεγεί ή με την αναβάθμιση της τρέχουσας υπηρεσίας χωρίς επέκταση της χρονικής διάρκειας.

Αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας

Σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων που καθιστούν αδύνατη τη χρήση της υπηρεσίας, ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δύναται να προβεί σε επιμήκυνση της διάρκειας ισχύος της υπηρεσίας που αντιστοιχεί σε κάθε χρήστη της ιστοσελίδας, για το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στην προσωρινή διακοπή της υπηρεσίας. Αυτή η δυνατότητα δεν είναι δεσμευτική για το διαχειριστή, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις :

Τελευταία ενημέρωση : Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021